Poetry written by Anastasia I. Golosna
Photography by Anastasia I. Golosna
"Freedom Bound"